Program konference 2020 připravujeme

Jak vypadal program v roce 2019 se můžete pro inspiraci podívat níže.

Program odborné konference 2019

9:15–10:00

Inspirace ke zkvalitňování

Česká školní inspekce se mimo jiné intenzivně zaměřuje na hodnocení vzdělávacích výsledků žáků jak na úrovni národní, tak na úrovni mezinárodní. Díky jejich unikátnímu propojení s informacemi z různých typů inspekční činnosti pak může Česká školní inspekce představit faktory, které výsledky žáků významně ovlivňují, a poskytnout inspiraci pro jejich vědomé ovlivňování na úrovni škol. Doporučení se zaměřují na vzdělávací úspěch každého žáka a na vyrovnávání rozdílů způsobených objektivními faktory, jako je např. rodinné zázemí.

Dana Pražáková, ČŠI
 10:00–10:30

Šablony podporují (nejen) malotřídky

Zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zaměří na stručné představení zajímavých možností podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, nových metod ve výuce, žáků ohrožených školním neúspěchem a spolupráce s rodiči v rámci tzv. šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zvláštní pozornost bude věnována nově zařazeným šablonám a aktivitám vhodným k realizaci v málotřídních školách. Ve stručnosti budou shrnuta nejčastější pochybení při podávání žádostí o podporu a samotné realizaci projektů. Závěr bude věnován aktuálně dostupným výsledkům ukončených výzev šablon.

Po celou dobu konference mohou účastníci využít možnosti konzultovat s pracovníky MŠMT – Odboru administrace zjednodušených projektů – paní Marikou Růžičkovou a Veronikou Pavlicovou – dotazy k podání žádostí o podporu a samotné realizaci zjednodušených projektů.

Naďa Pavlová, MŠMT
10:30-11:00

Šachová partie hodná velmistra aneb O vzájemném vztahu zřizovatele a ředitele školy na malé vsi

Zřizovatel. Je nad námi, zřizuje naši školu. Co tím zřizováním míní on, co bychom potřebovali my? Někdo z nich  jen tak zvaně svítí a topí, jiní se nám montují úplně do všeho. Kde jsou hranice kompetencí, jak přesně si je stanovit a jaké techniky používat k obraně při jejich překračování?

Miroslav Hřebecký, EDUin
11:00–11:20 Přestávka na kávu
11:20–11:40

Hledáme tajemství, nebo zdravý selský rozum?

Málotřídní školy vůbec nestojí na okraji vzdělávací soustavy. Naopak – jejich počet je úctyhodný a mnohé výsledky vyplývající z výročních zpráv ČŠI předbíhají běžné základní školy. Ukazuje se tedy, že právě dobré zkušenosti málotřídních škol by mohly být inspirující pro ostatní školy.

Jde pouze o důsledky plynoucí z velikosti školy, nebo je úspěch těchto škol ukryt někde jinde? Autor příspěvku analyzoval ty nadprůměrně hodnocené oblasti, aby na tuto základní otázku přinesl odpověď.

Václav Trojan, PedF UK
11:40–12:20

Reforma financování regionálního školství se zaměřením na málotřídní školy

Cílem příspěvku je v kontextu nových pravidel financování regionálního školství vyčlenit specifika málotřídní školy.

– Specifika financování pedagogické a nepedagogické práce ze státního rozpočtu v málotřídní škole
– PHmax a jeho použití v málotřídní škole
– Dopad reformy financování na finanční zdroje a povinné statistické výkazy
– Aktuality ke dni konání konference

Monika Puškinová + Petra Schwarzová
12:20– 12:50

Jak vést třídnické hodiny

Všichni jsme již někde slyšeli o tom, že jsou třídnické hodiny důležité. Píšou to i v metodickém doporučení proti šikanování. Jak ale může kvartální administrace žákovských knížek napomáhat třídnímu klimatu? V příspěvku proto prozkoumáme základní typologii a cíle třídnických hodin, jejich vhodnou náplň, frekvenci, časovou dotaci a především principy, o které by se měla opírat. Vyplynou nám pak přínosy nejen pro jednotlivé třídy, ale i pro klima celé školy.

Lukáš Kohoutek, Jules & Jim
12:50–13:50 Přestávka na oběd
13:50–14:15

Co je eTwinning?

Cílem workshopu je informovat o zajímavé a atraktivní aktivitě eTwinning a motivovat učitele ke spolupráci s jinými učiteli a žáky mateřských, základních a středních škol v Evropě v bezpečném online prostředí. Portál umožňuje nejen virtuálně cestovat s dětmi po celé Evropě, mnohdy i dále, ale i komunikovat jakýmkoli zvoleným jazykem. Vedle projektové spolupráce nabízí eTwinning také možnost stát se součástí největší komunity učitelů v Evropě a využívat širokou škálu aktivit profesního rozvoje. Na workshopu bude prezentován také příklad z praxe ZŠ Rynoltice.

workshop 1
14:15–14:40

Hudba hrou

HUDBA HROU se zaměřuje na jednoduché a hravé osvojení si hudební teorie v rámci hudební výchovy. Prostřednictvím hudebních metodických pomůcek, které lze zábavnou formou využít při výuce, se děti hravě naučí poznávat notičky, notovou osnovu, houslový klíč, hudební abecedu, hodnoty not, hudební pomlky i rytmus.

workshop 2
14:40–15:00

Laskavost a důslednost v edukaci dětí

Výuka není neutrální a neosobní předávání znalostí a vytváření dovedností. Důležité jsou pozitivní vztahy mezi vyučujícím a vyučovaným i emocionální zaujetí předmětem výuky. Z charakteristik učitele vyzdvihnu dvě: laskavost na straně jedné a důslednost (včetně nároků) na straně druhé.

Václav Mertin, FF UK

Workshopy = rozdělení do dvou skupin, které se prostřídají.

  • První skupina workshop 1 + workshop 2
  • Druhá skupina workshop 2 + workshop 1

Doprovodný program v průběhu celé konference – v přilehlém sále

V průběhu dopoledního bloku konference (do 14:00 hod. – včetně obědové pauzy) mohou účastníci využít možnosti konzultovat s pracovníky MŠMT – Odboru administrace zjednodušených projektů dotazy k podání žádostí o podporu a samotné realizaci zjednodušených projektů.

V průběhu celé konference bude zajištěn doprovodný program – stánky partnerů s nabídkou pro málotřídní školy.

Na co se můžete při letošní konferenci těšit?

Setkáte se s předními odborníky, a to nejen z praxe. Již tradičně se zaměříme na legislativní změny, které mají dopad do života málotřídní školy. Jak na Vás dopadá reforma financování regionálního školství? Jaké šablony podporují málotřídní školy? Zabývat se budeme také třídnickými hodinami. Se svými podnětnými příspěvky vystoupí Václav Mertin, Václav Trojan či Miroslav Hřebecký.