S příspěvky na konferenci v roce 2019 vystoupili

(Odborná konference pro málotřídní školy se bude konat 5. října 2021. Program připravujeme.)

Dana Pražáková

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Dizertaci obhájila v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogickou praxi získala jako učitelka na střední a jazykové škole. Od roku 2009 působí ve státní správě, nejprve na MŠMT na pozici garanta pro regionální školství se zaměřením na ESF, od roku 2016 pak v ČŠI – vedoucí kanceláře ústředního školního inspektora.

Naďa Pavlová

Naďa Pavlová

Působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2011. Ve své praxi se setkala s četnou škálou činností v oblasti čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů – hodnocením žádostí o podporu, kontrolou individuálních projektů a zjednodušených projektů, administrací nesrovnalostí, komplexní agendou v oblasti implementace zjednodušených projektů. V současné době vykonává řídící funkci v oddělení administrace zjednodušených projektů III, kde se mimo jiné věnuje vydávání právních aktů o poskytnutí dotace a prevenci a řešení nesrovnalostí.

Mgr. Miroslav Hřebecký

Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha a Centra školského managementu tamtéž. 18 let strávil ve školství v první linii, má za sebou dlouholetou ředitelskou zkušenost z veřejné základní školy a ze soukromého gymnázia. Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes 1500 nejrůznějších pracovníků ve školství. V současné době působí jako programový ředitel EDUin. Tematicky se věnuje vzdělávací politice, spolupráci se zřizovateli a komunikaci rodiny a školy. Je zakladatelem celostátní soutěže školních webů sCOOL web, garantem ceny za inovace ve vzdělávání Eduína a spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Působil téměř dvacet let jako ředitel Gymnázia INTEGRA BRNO, téměř deset vedl Centrum školského managementu PedF UK a nyní působí na fakultě jako ředitel Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství. Absolvoval studium oboru učitelství předmětů český jazyk a dějepis na FF MU v Brně, studium oboru školský management na PedF UK v Praze, kde také obhájil svoji dizertační práci věnovanou ředitelům škol. Těm nakonec věnuje většinu svých aktivit, pomáhá jim a podporuje jejich každodenní práci.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy.

Ing. Petra Schwarzová

Pracuje ve školství více než 25 let, ve vedoucích funkcích přes 15 let. V roce 2013 byla jmenována ředitelkou gymnázia. Zároveň také působí jako lektorka se zaměřením na financování škol, na projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání  MBA. Je akreditovanou lektorkou pro společné vzdělávání.

Mgr. Lukáš Kohoutek

Mgr. Lukáš Kohoutek je předseda správní rady centra primární prevence a zařízení DVPP Jules a Jim, z. ú., ředitel Národní linky pro odvykání kouření 800 350 000 a člen výkonného výboru SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání. Pracuje zejména se třídami s potřebou selektivní prevence, poskytuje školám asistenci při šetření šikany a školí pedagogy.

PhDr. Václav Mertin

Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogickou psychologii, školní a poradenskou psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.