S příspěvky na konferenci v roce 2022 vystoupili

 

Mgr. Jaromír Beran

Vystudoval Univerzitu Karlovu, obor Právo a právní věda. Poté pracoval v Poslanecké sněmovně. V letech 2013 až 2015 působil jako tajemník ústavně právního výboru v Kanceláři Poslanecké sněmovny. Na MŠMT pracuje od roku 2015. Postupně vykonával funkce vedoucího oddělení parlamentní a vládní agendy a ředitele kanceláře ministra. Ředitelem odboru vzdělávací politiky a rovněž zástupcem náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže je od roku 2020. Koordinoval vznik Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ a aktuálně odpovídá za její implementaci.

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA

 je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studia absolvoval v mezinárodním programu Vysoké školy ekonomické v Praze a Univerzity Jeana Moulina v Lyonu. V minulosti vyučoval na středních a jazykových školách, věnoval se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, pracoval jako vysokoškolský učitel na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě sv. Cyrila a Metoda ve slovenské Trnave, vedl sdružení měst a obcí, řídil státní příspěvkovou organizaci v rezortu školství. Od 1. 1. 2012 působí ve funkci náměstka ústředního školního inspektora. Je členem mnoha národních expertních komisí a platforem v oblasti vzdělávání, působí také jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblastech vzdělávání učitelství a neučitelská pedagogika a angažuje se i v mezinárodní rozvojové pomoci v oblasti vzdělávání. Externě vyučuje na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a na pražské Diplomatické akademii, pravidelně publikuje v odborném tisku a vystupuje na národních i mezinárodních konferencích. Na profesionální úrovni ovládá francouzský jazyk, aktivně hovoří anglicky, disponuje pasivní znalostí latiny, italštiny, ruštiny a polštiny.

 

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. Je garantkou oblasti školské legislativy pro redakci Řízení školy.

Mgr. Lucie Karešová

vystudovala speciální pedagogiku a profesně se věnovala lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. Po rodičovské dovolené začala v r. 2008 pracovat na MŠMT v oblasti evropských fondů, kde byla nejprve projektovou manažerkou individuálních projektů v oblasti regionálního školství a posléze se stala vedoucí oddělení projektové kontroly individuálních projektů. Od r. 2015 pracuje v odboru administrace zjednodušených projektů, ve kterém má na starosti metodickou podporu školám jako příjemcům dotace i metodickou podporu svým kolegům. Lektoruje semináře, připravuje podpůrné metodické materiály a společně s kolegy se snaží o srozumitelnou informovanost školám.

Mgr. Martina Jedličková

Na MŠMT působí od roku 2009, dlouhodobě se věnuje agendě evropských fondů v Oddělení koncepce a přípravy výzev regionálního školství na pozici garanta. V rámci své agendy se zabývala šablonami pro střední a vyšší odborné školy a přípravou výzev na digitální vzdělávání a informační gramotnost. Nově se nyní věnuje i šablonám pro mateřské a základní školy.

Mgr. Miroslav Hřebecký

Původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Od roku 2003 působí vedle toho jako lektor dalšího vzdělávání pracovníků ve školství, jeho semináři prošlo přes 5 000 účastníků. Je členem pracovní skupiny iniciativy Úspěch pro každého žáka, členem Stálé konference ředitelů a pracovní skupiny pro střední článek podpory škol Partnerství 2030.

Před dvaceti lety se dobrovolně a s radostí odstěhoval s rodinou z Prahy na venkov. Momentálně realizuje jako odborný garant projekt podpory českých periferních škol.

Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová

Advokátka v advokátní kanceláři Holubová advokáti s.r.o. (www.holubova.cz) se specializací na školské právo. Ve své praxi zastupuje školy a školská zařízení před soudy, správními orgány, ale také při řešení běžných každodenních právních záležitostí. Zastupovala školy při žalobách rodičů za nošení roušek, při řešení pojistných událostí nebo nastavení smluv. Je hlavní autorkou knihy „První zkušenosti s GDPR ve školství“.

Mgr. Linda Tichotová Fryčová

působí od roku 2017 v organizaci Cesta domů jako obsahová redaktorka a specialistka komunikace. Spravuje domovské webové stránky, profily Cesty domů na sociálních sítích a také portál Umírání.cz, pro který píše články a dělá rozhovory.

Jaroslav Salva

se před časem vydal na cestu mentora s cílem pomáhat lidem a organizacím v jejich rozvoji. K tomu využívá zkušenosti, které načerpal za více jak 21let práce na různých manažerských pozicích jak v malých českých společnostech tak i ve velkých amerických korporacích.

 

Mgr. Petra Sobková

působí od roku 2018 na oddělení vzdělávání Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Věnuje se především přípravě osvětových a vzdělávacích materiálů pro mateřské a základní školy. Podílí se na tvorbě obsahu pro vzdělávací Instagram, přípravě a koordinaci aktivit spojených s Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti a Festivalem bezpečného internetu.

PhDr. Václav Mertin,

psycholog, více než čtyři desítky let praxe v pedagogicko-psychologické poradně, vyučoval na katedře psychologie FF UK v Praze. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.