S příspěvky na konferenci v roce 2021 vystoupí

 

Mgr. Jaromír Beran

stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT

Naďa Pavlová

Mgr. Pavla Katzová

náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní MŠMT

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.

Je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů.

Naďa Pavlová

Mgr. Lucie Karešová

Vystudovala speciální pedagogiku a profesně se věnovala lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. Po rodičovské dovolené začala v r. 2008 pracovat na MŠMT v oblasti evropských fondů, kde byla nejprve projektovou manažerkou individuálních projektů v oblasti regionálního školství a posléze se stala vedoucí oddělení projektové kontroly individuálních projektů. Od r. 2015 pracuje v odboru administrace zjednodušených projektů, ve kterém má na starosti metodickou podporu školám jako příjemcům dotace i metodickou podporu svým kolegům. Lektoruje semináře, připravuje podpůrné metodické materiály a společně s kolegy se snaží o srozumitelnou informovanost školám.

Mgr. Martina Čapková

Působí na MŠMT již 11. rokem, z toho 4. rokem na pozici administrátor zjednodušených projektů v Odboru administrace zjednodušených projektů. V rámci své agendy má na starosti hodnocení žádostí o podporu, kontrolu monitorovacích zpráv a výstupů, administraci změn v projektech, poskytování metodické podpory žadatelům a příjemcům a v neposlední řadě přednášení na seminářích pro žadatele a příjemce.

Mgr. Miroslav Hřebecký

Původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Od roku 2003 působí vedle toho jako lektor dalšího vzdělávání pracovníků ve školství, jeho semináři prošlo přes 5 000 účastníků. Je členem pracovní skupiny iniciativy Úspěch pro každého žáka, členem Stálé konference ředitelů a pracovní skupiny pro střední článek podpory škol Partnerství 2030.

Před dvaceti lety se dobrovolně a s radostí odstěhoval s rodinou z Prahy na venkov. Momentálně realizuje jako odborný garant projekt podpory českých periferních škol.

 

Mgr. Oldřich Vávra

starosta obce Tupesy a předseda pracovní skupiny pro školství a sport Sdružení místních samospráv ČR

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. Je garantkou oblasti školské legislativy pro redakci Řízení školy.

Mgr. Alice Frýbová

Advokátka, která se v advokátní kanceláři Holubová advokáti s.r.o. věnuje ochraně osobních údajů, školství a cestování.